„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”, dlatego warto poznać choćby najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodu, któremu podlega każdy, kto mieszka lub prowadzi działalność zarobkową w Polsce.

Obowiązek podatkowy

Osoby fizyczne osiągające dochód mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątkiem od tej zasady są dochody zwolnione z podatku oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Podatnicy, którzy mają miejsce stałego zamieszkania w Polsce,objęci są zasadą tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego i podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast w przypadku podatników, którzy nie mają miejsca stałego zamieszkania w Polsce, stosowana jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, która nakazuje opodatkowanie w Polsce jedynie dochodów osiągniętych na terytorium Polski, np. dochodów z pracy wykonywanej w Polsce na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy niezależnie od miejsca wypłaty wynagrodzenia czy dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

Zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy należy złożyć na odpowiednim formularzu do 30 kwietnia roku następnego w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia roku podatkowego. Do 30 kwietnia należy również zapłacić obowiązujący podatek dochodowy w Polsce.

Czym jest dochód?

Dochód jest rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów (czyli uzyskanych kwot pieniędzy np. z pracy) nad kosztami ich uzyskania (czyli wydatkami poniesionymi w związku z uzyskaniem przychodu, np. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej) w danym roku podatkowym, z wyjątkiem wyraźnie zwolnionych od opodatkowania i opodatkowanych oddzielnie (np. dochodu ze sprzedaży nieruchomości).

Źródła przychodów

Można wyróżnić dwie kategorie źródeł przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu: związane z pracą oraz związane z majątkiem. Do pierwszej kategorii należą:

– stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym również spółdzielczy stosunek pracy,

– członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura i renta,

– działalność wykonywana osobiście,

– pozarolnicza działalność gospodarcza

Do drugiej natomiast:

– nieruchomości lub ich części (najem, dzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze),

– kapitały pieniężne i prawa majątkowe,

– odpłatne zbycie nieruchomości oraz inne czynności o podobnym charakterze wynikające z przepisów prawa

Opodatkowane są również inne źródła przychodów takie jak np. zasiłki chorobowe, stypendia czy dotacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *