Jakie kary może nałożyć KNF?

Zgodnie z przepisami prawa Komisja Nadzoru Finansowego ma pełne prawo nie tylko do opublikowania danych osobowych firm, które naruszają przepisy, ale również do wyznaczania kar pieniężnych.

Jakie elementy brane są pod uwagę przy ustalaniu wysokości kar?

Komisja Nadzoru Finansowego (opisana szerzej w artykule Kapitalni.org) bierze pod uwagę nie tylko wagę naruszenia, ale również przyczynę naruszenia i sytuację finansową danego podmiotu. KNF bardzo dokładnie bada skalę uzyskanych korzyści albo unikniętych strat. Pod uwagę brane są oczywiście wszystkie straty, które poniesione są przez osoby postronne. Jak łatwo się domyśleć pod uwagę brana jest również gotowość danej firmy do współpracy z Komisją oraz wcześniejsza historia danego podmiotu. Jeżeli wcześniej doszło do naruszenia ustawy, to oczywiście trzeba liczyć się z surowszymi karami.

Jakie są najwyższe kary?

W przeciągu swojej 13-letniej  historii KNF nałożyła ponad 600 kar. Pierwsza z nich została ogłoszona 13.10.2006 roku i dotyczyła firmy CDM Pekao, u której zauważono nieprawidłowości w prowadzeniu działalności maklerskiej. Pierwsza kara sięgnęła 40 000zł. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że rozpiętość pozostałych kar jest naprawę spora. Znaleźć można nie tylko kary sięgające kilku milionów, ale również niewielkie upomnienia do kwoty 150zł. Najwyższe kary dotyczą oczywiście osób prawnych. Milionowe kary zapłaciły między innymi takie firmy jak np.: Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, CMS SA, GEM Global Yield Fund Limited i MNI SA. Jak się okazuje kary najczęściej dotyczą niezawiadomienia w odpowiednim terminie KNF o zmianie stanu posiadania akcji.

Kto może otrzymać karę?

KNF może nakładać kary nie tylko na banki, spółki, TFI i domy maklerskie, ale również na właścicieli i prezesów spółek. Jak na razie najdroższą karę otrzymał w 2018 roku Marek Bogusław Pawlikowski. Za niedotrzymanie obowiązków informacyjnych związanych bezpośrednio ze zmianą stanu posiadania akcji, Komisja nałożyła karę w wysokości 900 000 zł.

W jakich latach nałożono najwięcej kar?

Jak pokazują najnowsze statystyki KNF najwięcej kar (80) nałożyła w 2017 roku. Na drugim miejscu jest rok 2016 (71 kar), a na trzecim rok 2008 (55 kar). Jak łatwo się domyśleć KNF najmniej kar nakładała na początku swojego istnienia. W 2006 roku nałożono jedynie 11 kar, a rok później już 29. Warto wspomnieć również i o tym, że w ostatnim czasie wprowadzono nowe regulacje unijne i to właśnie KNF ma stać na straży nowych przepisów. Regulacje co prawda wprowadzają bardziej miękkie obowiązki, ale za to kary znacznie wzrosły.