Sposoby liczenia produktu krajowego brutto

Znany dość szeroko produkt krajowy brutto i produkt krajowy brutto na mieszkańca to zunifikowana wartość, która określa ilość dóbr i usług wyprodukowanych na terenie jednego kraju. Aby ją policzyć trzeba mieć odpowiednią bazę danych transakcji i wartości sprzedaży, co nie jest łatwe w odniesieniu do wielomilionowego kraju, zwłaszcza jeśli jego rynek stanowi dość skomplikowaną strukturę gospodarczą. W myśl rozwiązania tego problemu powstało kilka metod jego liczenia.

Metody liczenia wartości produktu krajowego brutto

W celu policzenia PKB stosuje się obecnie trzy metody. Metodę wydatkową, dochodową i produkcyjną. Każda z nich posiada swoje założenia i jest realizowana nieco inaczej niż inne. Warto się przyjrzeć im bliżej, aby poznać ich wady i zalety

Metoda wydatkowa

Ta metoda jest oparta w skrócie na tym, że PKB jest równy (oczywiście tylko w przybliżeniu) wydatkom, jakie ponieśli wszyscy nabywcy dóbr finalnych. W tej metodzie sumuje się wydatki na konsumpcję, inwestycje, wydatki rządowe oraz uwzględnia się zmiany zapasów danego państwa.

Metoda dochodowa

W tym sposobie liczenia przyjęto nieco odmienne założenie, które zakłada, że wartość produktu krajowego brutto powinna być równa sumie dochodów, jakie mają właściciele wszystkich czynników produkcji. W tym przypadku sumuje się dochody z pracy, dochody państwa, a także dochody pochodzące z kapitału (na przykład odsetki bankowe) oraz amortyzację.

Metoda produkcyjna

Ten sposób przyjmuje nieco odmienne założenia, niż dwie pozostałe metody. Ktoś kiedyś zauważył, że wartość dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku na terenie danego kraju wyznacza się poprzez odjęcie od wartości produkcji całkowitej wartości, jakie mają dobra i usługi, które zostały do tej produkcji zużyte, nazywane zużyciem pośrednim. Innymi słowy, jeśli przyszłoby nam zapisać wzór na wskaźnik PKB w tym przypadku to wyglądałby on tak, że od produkcji globalnej kraju należałoby odjąć zużycie pośrednie.

Przybliżone wartości produktu krajowego brutto

Analizując powyższe metody nie sposób nie zauważyć, że podają one trochę inne wartości. Wszystkie są na pewno do siebie zbliżone, ale nie da się ukryć, że są jednak inne. Ta uwaga powinna nam uzmysłowić, że wartość, którą obliczamy jest wartością tylko przybliżoną i nie da się jej dokładnie określić. Metody do jej obliczania są jednak dość dobre i najczęściej przyjmuje się średnią z tych obliczonych wartości, choć w niektórych krajach przyjmuje się jedną z tych metod, jako tą właściwą, którą stosuje się powszechnie.