Jak przebiega procedura przy wypowiedzeniu umowy o pracę?

Zgodnie z artykułem 30 Kodeksu Pracy, wypowiedzenie umowy o pracę może wystosować zarówno pracownik jak i pracodawca. Istotne jest to, że tego typu wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie. Samo rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem następuje w momencie, gdy upłynie okres wypowiedzenia.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Jeżeli umowa o pracę była zawierana na czas nieokreślony, wówczas czas wypowiedzenia zależy od czasu przepracowanego u pracodawcy. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy, wówczas wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie. Wypowiedzenie wynosi miesiąc jeśli pracownik przepracował przynajmniej pół roku. Natomiast w momencie, gdy pracownik był zatrudniony ponad trzy lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z umową zawartą na czas próbny, wypowiedzenie umowy o pracę obejmuje 3 dni robocze w przypadku, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni; tydzień, gdy pracownika obejmował próbny okres pracy dłuższy niż dwa tygodnie oraz 2 tygodnie w momencie, gdy okres próbny wynosi trzy miesiące.

Wypowiedzenie umowy w związku z likwidacją pracodawcy

Wypowiedzenie umowy może również nastąpić w związku z ogłoszeniem upadłości firmy bądź likwidacji pracodawcy czy też z innych powodów, które bezpośrednio nie dotyczą pracownika. W takim przypadku pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego miesiąca. Warto nadmienić, że w takiej sytuacji pracownikowi należy się odszkodowanie, które uzależnione jest od pozostałej części czasu wypowiedzenia tejże umowy. Co bardzo istotne, czas za który pracownik dostaje odszkodowanie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Oczywiście pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia ale nadal pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za ten czas.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w momencie, gdy pracownik przebywa aktualnie na urlopie a także w trakcie innej nieobecności pracownika, która jest usprawiedliwiona. Dodatkowo, szczególna ochrona przysługuje tym pracownikom, którzy są w wieku przedemerytalnym. Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca nie może wystosować wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje maksymalnie czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, i jednocześnie okres zatrudnienia pozwala mu na uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku. Z drugiej jednak strony, tego typu ochrona nie przysługuje tym pracownikom, którzy uzyskali prawo do renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy.