Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”, dlatego warto poznać choćby najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodu, któremu podlega każdy, kto mieszka lub prowadzi działalność zarobkową w Polsce.

Obowiązek podatkowy

Osoby fizyczne osiągające dochód mają obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątkiem od tej zasady są dochody zwolnione z podatku oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Podatnicy, którzy mają miejsce stałego zamieszkania w Polsce,objęci są zasadą tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego i podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast w przypadku podatników, którzy nie mają miejsca stałego zamieszkania w Polsce, stosowana jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, która nakazuje opodatkowanie w Polsce jedynie dochodów osiągniętych na terytorium Polski, np. dochodów z pracy wykonywanej w Polsce na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy niezależnie od miejsca wypłaty wynagrodzenia czy dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

Zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy należy złożyć na odpowiednim formularzu do 30 kwietnia roku następnego w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia roku podatkowego. Do 30 kwietnia należy również zapłacić obowiązujący podatek dochodowy w Polsce.

Czym jest dochód?

Dochód jest rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów (czyli uzyskanych kwot pieniędzy np. z pracy) nad kosztami ich uzyskania (czyli wydatkami poniesionymi w związku z uzyskaniem przychodu, np. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej) w danym roku podatkowym, z wyjątkiem wyraźnie zwolnionych od opodatkowania i opodatkowanych oddzielnie (np. dochodu ze sprzedaży nieruchomości).

Źródła przychodów

Można wyróżnić dwie kategorie źródeł przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu: związane z pracą oraz związane z majątkiem. Do pierwszej kategorii należą:

– stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym również spółdzielczy stosunek pracy,

– członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura i renta,

– działalność wykonywana osobiście,

– pozarolnicza działalność gospodarcza

Do drugiej natomiast:

– nieruchomości lub ich części (najem, dzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze),

– kapitały pieniężne i prawa majątkowe,

– odpłatne zbycie nieruchomości oraz inne czynności o podobnym charakterze wynikające z przepisów prawa

Opodatkowane są również inne źródła przychodów takie jak np. zasiłki chorobowe, stypendia czy dotacje.