Prawidłowa forma sporządzenia dokumentów zakupu pojazdu

Porozumienie kupującego ze sprzedającym samochód prowadzi do pewnych ustaleń dotyczących ceny i sposobów wydania pojazdu dla nowego właściciela.

Odpowiednia forma prawna umów

Porozumienie może być zawarte w formie ustnej, ale nie zapewnia bezpieczeństwa uczestnikom takiej umowy. Pojazdy mechaniczne są skomplikowana konstrukcja i dobrze jest zawrzeć jak najwięcej informacji opisowych w treści umowy. Stąd przyjętym standardem są umowy spisane w formie papierowej. Mogą być to proste druki dostępne w prasie motoryzacyjnej lub bardziej rozbudowane umowy z opisami stanu technicznego oraz prawami i obowiązkami stron. Umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach. Potwierdzeniem jej zawarcia są podpisy każdej ze stron, potwierdzające akceptacje warunków i akceptację zapisów dokumentu.

Dane wymagane w umowie kupna pojazdu

Im więcej szczegółów zawiera prawidłowy druk umowy kupna sprzedaży samochodu, tym mniejsze jest ryzyko niedomówień i błędnych interpretacji jej zapisu. Głównymi danymi jest dokładny opis pojazdu zawierający nazwę i model samochodu oraz jego datę produkcji. Dodatkowe dane takie jak numer rejestracyjny i numer nadwozia są indywidualne dla każdego samochodu. Można w rozszerzonej wersji dokumentu zawrzeć specyfikację techniczną i opis wyposażenia lub wad technicznych. Oprócz danych pojazdu należy również umieścić dane osób uczestniczących jako strona umowa kupna-sprzedaży. Tylko tak sporządzona rzetelna umowa będzie gwarantowała bezpieczeństwo i możliwość dochodzenia swoich praw.

Autentyczne dane stron umowy

Aby umowy kupna sprzedaży samochodu były prawidłowe należy wprowadzać autentyczne dane osób zawierających takie umowy. Tak jak w przypadku pojazdu dane takie muszą ułatwić identyfikację stron porozumienia. To również potwierdzenie praw własności do przedmiotu umowy i prawa do rozporządzania takimi rzeczami. Bez takiego potwierdzenia nie można zawrzeć umowy, aby była legalna i zgodna z prawem. Obowiązek sprawdzenia autentyczności danych spoczywa na każdej ze stron zawierających umowę.

Określenie w umowie wartości pojazdu

Podstawą zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu jest wartość pojazdu, czyli cena, na jaką umawiają się strony. To również podstawa do naliczenia podatku od czynności prawnych. Zapis w umowie powinien zawierać realną wycenę, ponieważ stanowi to również gwarancję odzyskania wpłaconych pieniędzy w przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Wartość pojazdu sprawdza również Urząd Skarbowy, porównując ją z wyceną pojazdów w tabelach opracowywanych przez rzeczoznawców.